Nieuwsbrief 2018

Nieuwsbrief 2018

Beste leden van de NKBV-regio Oost,

 

Het is lang geleden dat er een nieuwsbrief uit de regio-Oost is verstuurd. Het eind van het jaar is een goed moment om terug en vooruit te kijken. In deze nieuwsbrief willen we u daarom op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen binnen de vereniging.

 

Bestuurszaken

  • Algemene Leden Vergadering (ALV)

In het voorjaar is de algemene ledenvergadering gehouden. Dit is formeel het moment waarop we terugblikken en vooruitkijken met daarbij ook een verantwoording van het gevoerde bestuurlijke en financiële beleid. Het bestuur zorgt naast dit formele moment ook voor een stuk ontspanning. Dit jaar was dat in de vorm van een zeer aansprekende lezing van Tamar Valkenier over haar wereldreis waarbij ze haar hart verloren heeft aan Mongolië. Een geweldig mooi verhaal hoe ze heeft kunnen overleven en een oversteek heeft gemaakt door de bergen zonder te weten waar ze aan begon.

  • Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

Jaarlijks is er twee keer een vergadering van Afgevaardigden. Dit is een landelijke vergadering over het reilen en zeilen van de vereniging. Vanuit de regio’s worden de leden die naar de VvA gaan gekozen. De AvV is het moment om invloed te hebben op het landelijk beleid. Dit jaar mochten vijf leden regio-Oost vertegenwoordigen. Drie leden zijn afgevaardigd namens regio Oost. Een afgevaardigde wordt voor drie jaar afgevaardigd. Voor komende jaren zijn wij op zoek naar leden die het leuk vinden om op landelijk niveau de regio Oost te vertegenwoordigen en mee te denken over de toekomst van de vereniging. Afgevaardigden worden gekozen tijdens de ALV.

  • Bestuursfuncties

Dit jaar heeft onze voorzitter besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Naast de al bestaande twee vacatures missen we dit jaar dus ook een voorzitter. Dit is gemeld bij de uitnodiging voor de ALV met het verzoek om mee te denken in een oplossing voor de ontstane situatie. Tijdens de ALV heeft het bestuur aangegeven ‘op de winkel te zullen passen’. Veel meer dan dat kan met een tweekoppig bestuur niet worden gedaan. Het bestuur is inmiddels in gesprek met leden die hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de vereniging in de vorm van ondersteuning in activiteiten of bestuur.

 

Activiteiten

We hebben een mooi jaar achter de rug. De activiteiten die we aangeboden hebben zijn goed bezocht. We zijn zeer succesvol met onze instructeurs die weer veel cursisten hebben opgeleid. En we hebben een paar leuke weekenden kunnen wandelen en kamperen. In april hebben we bij wijze van proef samen met de regio Oost een zaterdag in april bij de Bever in Steenwijk gestaan om onze vereniging en de activiteiten te promoten. De winterperiode is wat betreft het buiten klimmen en cursusaanbod vaak een periode waarin weinig gebeurt. Dat is terug te zien in de kalender. Eigenlijk wordt in de winterperiode alleen gewandeld.

 

Communicatie

Onderling contact vinden we als bestuur belangrijk. Contact heb je niet alleen met elkaar door het delen van activiteiten en ontwikkelingen middels nieuwsbrieven, websites en sociale media.  Contact heb je met name door met elkaar in gesprek te zijn en deel te nemen aan activiteiten. De mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten vermelden wij in onze kalender. Dit jaar hebben we de kalender op veler verzoek weer uitgegeven. De kalender is goed bevallen maar een belangrijker communicatiemiddel is de website. Daar kan altijd het actuele aanbod gevonden worden. We willen de mogelijkheden om te communiceren middels sociale media graag benutten maar ook hiervoor geldt dat we ondersteuning nodig hebben. Wil je hieraan bijdragen dan zien we graag een bericht tegemoet.

 

 

Ambitie

Onze regio strekt zich in Oost-West richting uit van Hardenberg, Meppel en Steenwijk tot Emmeloord en Lelystad. En in Noord-Zuidoostelijke richting van Lelystad, Elburg, Heerde, Deventer en Zutphen tot Enschede. Onze regio telt ruim 4100 leden en we zijn financieel gezond. We zijn als verenigingsregio zichtbaar door onze activiteiten die zich hoofdzakelijk afspelen op klimlocaties in Duitsland en België en de klimfaciliteiten in Zwolle en Enschede. Maar omdat we niet over eigen faciliteiten beschikken zou je kunnen spreken van een virtuele vereniging. Dat willen we niet zijn. We streven er daarom naar om elkaar in onze activiteiten meer te ontmoeten en willen onze activiteiten daar ook op richten.

 

Vooruitblik 2019

Om de hierboven beschreven ambitie te kunnen realiseren is een goede voorbereiding nodig. Allereest en het meest hebben we daarvoor uw en jouw medewerking nodig. De uitdaging voor 2019 is dan ook om die medewerking te realiseren en we hopen dan ook op spontane aanmeldingen voor ideeën en medewerking.

Het aanbod van activiteiten voor 2019 is vanaf het voorjaar tot het najaar veelal gericht op cursussen en workshops. Daarnaast gaan we natuurlijk eens per maand wandelen en zijn er enkele klimweekenden gepland. Het bestuur is ervan overtuigd dat er meer in zit dan we er nu uit halen. Daarom zijn we op zoek naar mogelijkheden om de activiteiten uit te breiden. Een doelgroep waarvoor nu weinig tot geen activiteiten georganiseerd wordt is de gezinnen. Het bestuur zou voor die doelgroep graag meer willen betekenen. Een mogelijkheid is kamperen en/of klimmen. Als er suggesties zijn of u wilt hierin een bijdrage leveren hoort het bestuur dat graag!

We laten voor 2019 een nieuwe kalender maken. De kalender zal meegestuurd worden met de uitgave van Hoogtelijn van 8 februari. In de kalender staan naast de data met cursusaanbod ook de wandelingen en klimweekenden. Nog niet alle benodigde informatie kunnen we op tijd aanleveren voor de kalender. Hou daarom ook altijd de website in de gaten. Bovendien is op de website altijd de actuele informatie te vinden.

Vooruitlopend op de kalender willen we wel alvast aandacht vragen voor de leden vergadering. Deze is gepland op 21 maart 2019. We willen ook voor deze vergadering graag een aansprekend persoon uitnodigen om ons mee te nemen in bijzondere bergsportavonturen. Voor deze vergadering beloven we een locatie die centraal in de regio gelegen is zodat reisafstanden en daarmee ook aanwezigheid voor iedereen haalbaar is.

Lezing Katja Staartjes

Om inspiratie op te doen voor het nieuwe jaar hebben we van Katja Staartjes een uitnodiging gekregen voor haar lezing over haar grensverleggende voettocht in de Himalaya op vrijdag 18 januari in het Kulturhus van Holten. De toegang voor deze lezing bedraagt 10 euro.

 

Fijne feestdagen

Deze nieuwsbrief willen we afsluiten met de wens voor hele fijne kerstdagen en een goede en vooral veilige jaarwisseling.

 

Voor alle actuele informatie over het regionale aanbod kunt u onze Website regio Oost raadplegen. Wilt u n.a.v. deze nieuwsbrief wat kwijt aan het bestuur of wilt u graag op één of andere manier bijdragen aan de regio Oost, mail dan met het bestuur: bestuur@oost.nkbv.nl

 

Het bestuur.