NKBV Verenigingsdemocratie, VvA

NKBV Verenigingsdemocratie, VvA

De NKBV Verenigingsdemocratie, de Vergadering van Afgevaardigden: 

Wanneer je lid wordt van de NKBV, word je automatisch (op basis van je postcode) ook lid van een regio van de NKBV. De regio’s zijn zelfstandige verenigingen binnen de NKBV met een eigen bestuur en volledige rechtsbevoegdheid. Als lid van de regio wordt je periodiek (ten minste éénmaal per jaar) uitgenodigd voor een Algemene Leden Vergadering (ALV). In die ledenvergaderingen heb je het recht om mee te beslissen over een aantal zaken waarover de regio zelf beslissingsrecht heeft. Dat zijn vooral de zaken die te maken hebben met het functioneren van de regio en met het organiseren van activiteiten in de regio. Als je vindt dat dingen in de regio anders moeten, is dat bij uitstek de plaats waar je je stem kunt laten horen en samen met andere leden invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming van het regiobestuur. 

Wat de NKBV zelf betreft, werkt de verenigingsdemocratie anders. Met de besluitvorming die op dat niveau plaats vindt (bijvoorbeeld: de lange termijn strategie en de structuur van de NKBV) worden kaders geschapen voor het functioneren van o.m. de regio’s. Die besluitvorming is minstens even belangrijk als de besluitvorming op regioniveau. Omdat de vereniging een groot aantal leden heeft, is er voor gekozen om de inspraak van de leden (van alle NKBV-leden dus) op een andere manier te regelen. Tweemaal per jaar wordt door het bestuur van de NKBV een Vergadering van Afgevaardigden (VvA) georganiseerd, waarin afgevaardigden van de regio’s en de secties (50+, kader, studenten) mee kunnen praten en beslissen over belangrijke onderwerpen waarmee het NKBV bestuur zich bezig houdt. De Regio Oost heeft het recht om zes regioleden af te vaardigen. De verkiesbaar stelling en verkiezing van afgevaardigden moet elk jaar opnieuw gebeuren in de ALV van de regio’s. Je zit dus telkens “één jaar” in de regio afvaardiging. Na een jaar kun je je wel herkiesbaar stellen en herkozen worden. Je kunt drie achtereenvolgende jaren als afgevaardigde optreden. 

Dit jaar wordt de eerste vergadering gehouden op 15 juni in het NBC Congrescentrum, de Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Op de agenda staan o.a. jaarverslagen en jaarrekening, herverkiezing van een bestuurslid, erkenning van studentenalpenclubs, mededelingen over: de kernthema’s van het meerjarenbeleidsplan (sportklimmen, bergsportreizen en duurzaamheid), project vereniging van de toekomst, de Tukhut. Landelijk zijn er 96 afgevaardigden. Tijdens de laatstgehouden ALV zijn Herman Engbers, Irene Pieper, Renee Geerlings en Milos van Leeuwen benoemd als afgevaardigde van de regio Oost. Zij zullen de regio op deze vergadering vertegenwoordigen en hebben stemrecht. Ook leden die geen afgevaardigde zijn kunnen de VvA-bijeenkomsten bijwonen. 

De tweede vergadering zal worden gehouden op zaterdag 16 november. Meer informatie over de vergadering van afgevaardigden is verkrijgbaar bij de secretaris van de regio, bart@oost.nkbv.nl